مهندس حسین فلاح

-        پست سازمانی : مدرس گروه

-         مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای ارگونومی

-        پست الکترونیک: fallah-hossein[at]yahoo.com

-    Initiates file downloadرزومه

-        Initiates file download برنامه هفتگی

 

              -    Initiates file download طرح درس