مهندس محمد حسین فلاح یخدانی

-        پست سازمانی : مدرس گروه

-         مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای ارگونومی

-        پست الکترونیک: fallah-hossein[at]yahoo.com

-    Initiates file downloadرزومه

-        Initiates file downloadبرنامه هفتگی

 

              -Initiates file download      طرح درس