خانم دکتر دهقانی

دکتر محمد‌هادی هنرور

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی دانشگاه یزد

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای مکانیک

-        پست الکترونیک: HadiHonarvar[at]yazd.ac.ir

-        رزومه

-        شرح وظایف

-        برنامه هفتگی

-        طرح درس