خانم نرجس حسینی

پست سازمانی: کارشناس گروه کارآموزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

شماره تماس:31492047-035

پست الکترونیک:

narjess.hosseini[at]yahoo.com

Initiates file downloadشرح وظایف