آقای محمدآرام

 

پست سازمانی: کارشناس گروه کارآموزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس:31492217-035