سرکار خانم فرحناز خبیری

پست سازمانی: سرپرست تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492112 (035)- 38209131(035)