جناب آقای ایمان معینی نسب

پست سازمانی: کارشناس تحصیلات تکمیلی ( مسئول برگزاری کلاس ها)

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس: 31492116 (035)- 38209153(035)