روز دوشنبه مورخ 1395/08/17 جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط با حضور اساتید گروه برگزار گردید و به سوالات دانشجویان در خصوص آینده شغلی رشته تحصیلی و مسایل پژوهشی، آموزشی پاسخ داده شد.