جلسه معارفه و خیر مقدم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت محیط با حضور آقایان دکتر محمد حسن احرامپوش- دکتر مهدی مختاری- دکتر محمد تقی قانعیان- دکتر اصغر ابراهیمی و دکتر آرش دالوند در تاریخ 1395/08/15 برگزار گردید. طی این جلسه موارد حائز اهمیت برای این دانشجویان، توسط مدیر گروه و سایر اساتید تذکر داده شد. همچنین مقرر گردید علاوه بر تهیه چک لیست ارزیابی عملکرد دانشجویان  PhD، جلسه ی معارفه ی دانشجویان دکترا با مسیولین آزمایشگاه برگزار گردد.