دکتر محسن میرزایی

نام و نام خانوادگی :  دکتر محسن میرزائی

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی :پزشک عمومی

سمت : عضو گروه سلامت سالمندی دانشکده بهداشت و کارشناس گروه  پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

پست الکترونیکی :  drmmirzaei(at)ssu.ac.ir

شماره تماس:03531492154

رزومه