آقای دکتر احمد مختاری حسن آباد

فرزند شهید محمد حسین مختاری

پزشک عمومی

محل تولد:یزد

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1384

تلفن تماس:32724021 داخلی 222