خانم افسانه نقدی

کارشناس مسئول گسترش شبکه

سابقه خدمت :15 سال

 

آقای کاظم شاطری نسب

کارشناس واحد آمار

سابقه خدمت:10 سال

1- نظارت بر مراکز بهداشتي و درماني شهري و روستايي

 

2- جلب مشارکت خيرين و اجرايي نمودن اصول مشارکت مردمي و هماهنگي بين بخشي

 

3- همکاري با کارشناسان واحد و انجام امور محوله

 

4- پيگيري امور مربوط به نيروي انساني در سطح اول شبکه

 

5- پيگيري مربوط به بهبود استاندارد تجهيزات مراکز بهداشتي درماني و واحدهاي تابعه

 

6- اجراي برنامه پزشک خانواده در مناطق روستايي و شهرهاي زير 20000نفر جمعيت

 

7- نظارت بر توزيع و استفاده صحيح از نيروي انساني اعزام شده در سطح شهرستان