مهدی دشت آبادی

کارشناس مبارزه با بیماریها

سابقه خدمت: 9سال

 

 

ناصر زارع تقی آبادی

کارشناس مبارزه با بیماریها

سابقه خدمت :13 سال

 

 

-انجام مطالعات لازم در مورد بيماريهاي بومي منطقه و تعيين اولويتها جهت پيش بيني برنامه هاي اجرايي

 

2- پيش بيني و تهيه برنامه هاي عملياتي بيماريهاي واگير و غير واگير منطقه با توجه به اولويت

 

3-آموزش نيروهاي رده مياني و محيطي جهت ارتقاء اطلاعات و آگاهي آنها با هدف پيشبردبرنامه هاي اجرايي

 

4- پيش بيني و نهيه لوازم و وسايل مورد نياز و نوزيع آن بين واحدهاي تابعه جهت ارجاء عمليات طبق اعتبارات مصوب

 

5- نظارت و پايش از مراکز بهداشتي ودرماني به منظور بررسي فعاليت مراکز مذکور در زمينه مبارزه با بيماريها

 

6- نظارت بر انجام کليه امور فني واحدهاي تابعه (سمپاشي، بيماريابي، نمونه برداري، مبارزه با ناقلين، واکسيناسيون و امور قرنطينه، آزمايش نمونه هاف مبارزه با کنترل اپيدمي ها، درم

 

7- ثبت اطلاعات کامل بيماريهاي گزارش شده در پورتال معاونت بهداشتي وزارت بهداشت

 

8- اجراي نظام مراقبت بيماريهاي واگير و غير واگير در منطقه

 

9- برآورد و تأمين واکسن و سرم با رعايت زنجيره سرما در مراحل حمل وتوزيع و همچنين وسايل و تجهيزات لازم و آموزش پرسنل و نظارت بر امر ايمنسازي گروههاي هدف در سطح شهرستان

 

10- اخذ گزارش از واحدهاي تابعه (فوري و غير فوري ) و ارتباط مستقيم با مراکز بهداشت استان در خصوص گزارش دهي بيماريها

 

11- کنترل وبررسي و جمع بندي آمار رسيده از مراکز و خانه هاي بهداشت و مراکز بخش خصوصي و تجزيه و تحليل داده ها جهت برنامه ريزي هاي بهداشتي و ارائه پسخوراند لازم

 

12-ثبت کليه آمارهاي حوادث، غربالگري زنان باردار، غربال گري کم کاري تيروئيد مادر زادي، مرگ و مير و ...

 

13- کشيک و آنکال در ساعات اداري و تعطيلات در خصوص پاسخ سريع به بروز موارد بيماريهاي واگير و اختلال در سيستم زنجيره سرد نگهداري واکسن و سرم شهرستان