خانم افسانه نقدی

کارشناس بهداشت عمومی

سابق خدمت :15 سال

تلفن تماس 32724021 داخلی 214

 

1- مشارکت در آموزش و بازآموزي بهورزان

2- تشکيل سمينارهاي ماهيانه بهورزان

3- نظارت بر عملکرد خانه هاي بهداشت

4- تعيين نيازهاي آموزشي بهورزان

5- پيگيري مشکلات بهورزان و خانه هاي بهداشت

6- پذيرش بهورز براي خانه هاي بهداشت

7- تهيه پسخوراند گزارش نظارت از خانه هاي بهداشت

8- انتخاب بهورز نمونه

9- شركت در جلسات ادغام برنامه هاي جديد و همكاري و مشاركت در برنامه هاو انتقال آموزشها به ساير رده ها

10- تشكيل كميته طرح وتدوین شهرستان ( متشكل از رئيس مركز بهداشت شهرستان , مسئولين ستادي بر حسب مورد ، مدير مركز آموزش بهورزي)