پرسنل حوزه ستادی

آقای مهندس محمود نصیریان

کارشناس مسئول بهداشت محیط

سابقه خدمت: 15 سال

تلفن تماس 32724021داخلی227

 

خانم نجمیه بنی فاطمه

کارشناس بهداشت محیط

سابقه خدمت: 16سال

تلفن تماس:32724021داخلی226

 

خانم طیبه دایا

کارشناس بهداشت محیط

سابقه خدمت:17 سال

تلفن تماس 32724021داخلی 225

 

1- نظارت و بازديد از اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي

2- نظارت و بازديد از اماکن عمومي

3- نظارت و بازديد از مراکز بهداشتي و درماني تحت پوشش

4- نظارت و کنترل منابع و تأسيسات آب آشاميدني

5- نظارت بر بيمارستان تحت پوشش

6- بررسي شکايات مردمي

7- اجراي قانون دخانيات

8- فعال سازي کميته بهداشت کشاورزي شهرستان

 

 

پرسنل محیطی