غلامعلی حیدری

کارشناس مسئول آموزش سلامت

سابق خدمت:14 سال

شرح وظايف:

 

1- نياز سنجي آموزشي مبتني بر شواهد

 

2- هماهنگي و اقدام جهت تشکيل و شرکت در کميته هاي علمي و فني و پايش و ارزشيابي پايدار برنامه

 

3- جلب مشارکت ادارات و نهادهاد و محيط هاي حامي سلامت در امر آموزش عموم مردم در زمينه بهداشت عمومي

 

4- برنامه ريزي مؤثر در آموزش سلامت

 

5- تحليل روابط مشاوره اي مؤثر در آموزش سلامت

 

6- انتخاب مواد آموزشي اثربخش و مرجع براي انتشار

 

7- ايجاد بانک رسانه آموزش سلامت

 

8- پايش، نظارت، کنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزشي