فریده صدری

کارشناس مسئول بهداشت خانواده

سابقه خدمت:20سال

 

 

بی بی فاطمه طباطبایی

کارشناس مامایی

سابقه خدمات :20 سال

 

 

بی بی زهرا خانقایی

کارشناس بهداشت خانواده

سابقه خدمت: 20

 

 

 

 

1- تهيه و تدوين برنامه عملياتي و ارسال جداول گانت آموزشي به مراکز و خانه هاي بهداشت جهت آموزش به گروههاي هدف

 

2- نظارت و بازديد از واحدهاي بهداشتي تابعه و تهيه و ارسال پسخوراند

 

3- همکاري با ساير ارگانها جهت آموزش به گروههاي هدف

 

4- جمع آوري نمونه هاي پاپ اسمير ارسالي از مراکز و ارسال به پاتولوژي و پيگيري جواب ها

 

5- نظارت بر نحوه درخواست هاي دارويي و پيگيري جهت تحويل داروهاي واحد بهداشتي

 

6- تشکيل کميته هاي شير مادر، مرگ ومير کودکان زير 5سال، مانا و کودک سالم

 

7- همکاري با واحد بهورزي در برگزاري سمينارهاي بهورزي مرتبط با واحد بهداشت خانواده

 

8- جمع بندي و کنترل آمار ماهيانه و فصلي واحد و استخراج شاخص هاي مربوطه

 

9- نظارت بر واحد تسهيلات زايماني

 

10- ترويج زايمان طبيعي و کاهش سزارين

 

11- ترويج تغذيه با شير مادر

 

12- تشکيل کميسيون شير مصنوعي شهرستان و نظارت بر تجويز شير مصنوعي در واحدهاي بهداشتي تابعه

 

13- نظرت بر اجراي برنامه هاي تنظيم خانواده با هدف کاهش حاملگي هاي ناخواسته و پر خطر

 

14- نظارت بر اجراي مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران با هدف کاهش مرگ و مير مادران باردار و حاملگي هاي پر خطر

 

15- نظارت بر اجراي برنامه کودکان با هدف ارتقا سلامت کودکان زير 8سال

 

16- مشاوره زوجين

 

17- نظارت بر اجراي برنامه سالمندان (آموزش شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي)