خانم ریحانه تیغ بند جنگلی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

سابقه خدمت:4 سال

تلفن تماس 32724021داخلی 213

 

1-تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي

 

2-انجام آزمونهاي رواني از قبيل آزمون هوش و شخصيت

 

3- تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به بهداشت جهت نگاهداشت سلامت رواني و پيشگيري از بيمايهاي رواني

 

4- نظارت بر حسن جريان امور در مراکز رواني وکوشش در بهبود