عباس شمسایی

مسئول واحد بهداشت حرفه ای

سابقه خدمت 15 سال

 

علی هاتفی

کارشناس بهداشت حرفه ای

سابقه خدمت 25 سال

 

زهرا وکیلی

کارشناس بهدشات حرفه ای

سابقه خدمت 10سال

 

1- بررسی مشاغل سخت و زیان آور

 

2- پيگيري جهت برگزاري کميته هاي حفاظت فني و بهداشت کار بيمارستان

 

3- بازديد از واحدهاي صنعتي و ارائه نظر جهت و دريافت پروانه کسب

 

4- پيگيري تشکيل پرونده پزشکي و بهداشتي کارکنان واحدهاي صنعتي

 

5- اجراي طرح بقا و بازديد از کارگاههاي خانگي و انجام معاينات کارگري

 

6- تنظيم برنامه جهت پيشگيري از حوادث و سونح در محيط کار