خانم زیبا پیشباز

کارشناس بهداشت عمومی

سابقه خدمت 20 سال

تلفن تماس :32722966داخلی 206

 

1- انجام معاينات غربالگري ساليانه دانش آموزان مناطق روستايي و شهري و مدارس جامعه نگر

2- اجراي طرح هاي تکميل شناسنامه سلامت اول ابتدايي و راهنمايي و معاينات پزشکي سوم ابتدايي در مراکز و خانه هاي بهداشت تابعه

3- برنامه ريزي و هماهنکي جهت انجام معاينات توسط کارورزان پزشکي

4- برگزاري جلسات شورا و کميته بهداشت مدارس و برگزاري جلسات آموزشي بهورزان و نيروهاي بهداشت مدارس مراکز و کاردان مربيان