طی جلسه گروه مورخ 22/08/1395 و با ابلاغ مدیر گروه محترم مهندسی بهداشت محیط، آقای دکتر دالوند به عنوان مسئول برگزاری ژورنال کلاب گروه منصوب گردید، همچنین مقرر شد که ژورنال کلاب به صورت منظم و ماهیانه با حضور اساتید و دانشجویان ارشد و PhD برگزار گردد.