طی جلسه ی گروه مهندسی بهداشت محیط که در تاریخ 1395/08/24 برگزار گردید دانشجویان دکترای ورودی سال 1393 از پروژه ی 1 خود با عناوین ذیل با حضور اساتید گروه و جمعی از دانشجویان ارشد و دکترا دفاع نمودند. در ادامه پرسش و پاسخی پیرامون مباحث مطرح شده صورت گرفت.

 

دانشجو

عنوان

رضا علی فلاح زاده

بررسی تغییرات کمی زمانی و مکانی غبار ریزشی با استفاده از فناوری های GIS و RS و تعیین برخی خصوصیات شیمیایی آن (مطالعه موردی شهر یزد فلات مرکزی ایران)

رسول خسروی

بارگذاری نانو ذرات آهن سنتز شاهدیه روش سبز بر روی کربن فعال به منظور بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی

رویا پیروی

اهمیت و جایگاه سنجش هورمون ها در محیط آبی

هادی اسلامی

بررسی کمیت و کیفیت و مدیریت پسمانده ای مراکز مراقبت های بهداشتی- در مانی در استان یزد