دکتر روح اله عسکری

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سرپرست واحد توسعه  آموزش دانشکده بهداشت(EDO)  و معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت
 
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلیدکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: r.asqari[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:31492211-035
رزومه

شرح وظایف 

-برنامه هفتگی 

-طرح درس