دکتر منتظرالفرج

دکتر راضیه السادات منتظرالفرج

پست سازمانی : عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران 
پست الكترونيك:  montazer[at]ssu.ac.ir
شماره تماس:31492208-035
رزومه

شرح وظایف 

-برنامه هفتگی 

طرح درس