دکتر محمد رنجبر

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی مراکز و فعالیت های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، مدیر مسئول و سردبیر مجله انگلیسی:

Evidence based Health policy, Management & Economics

مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی : دکترای سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
پست الکترونیک:m.ranjbar[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:31492189-035

- رزومه فارسی

- رزومه انگلیسی

شرح وظایف 

- برنامه هفتگی 

- طرح درس