دکتر محمد رنجبر

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی مراکز و فعالیت های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، مدیر مسئول و سردبیر مجله انگلیسی:

 Evidence based Health policy, Management & Economics

 مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی : دکترای سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران 
پست الکترونیک:m.ranjbar[at]ssu.ac.ir

شماره تماس:31492189-035

- رزومه

 - شرح وظایف 

- برنامه هفتگی 

- طرح درس