دکتر محمدامین بهرامی

پست سازمانی : عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی ، مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت و معاون پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

مرتبه سازمانی: دانشیار
مدرک تحصیلی
 : دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 
پست الکترونیک: Bahrami-hmrc[at]ssu.ac.ir
 شماره تماس: 31492208-035

رزومه

شرح وظایف