آقای غلامرضا احمدی

پست سازمانی : کارشناس ارشد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای سلامت در بلایا 

پست الکترونیک : Gh.a.tehrani[at]gmail.com

شماره تماس: 31492180-035

رزومه

شرح وظایف

برنامه هفتگی 

- طرح درس