خانم سمانه انتظاریان

پست سازمانی: کارشناس گروه مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی و مدیر اجرایی فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 پست الکترونیک:s.entezarian[at]ssu.ac.ir 

شماره تماس: 31492212-035

ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15

شرح وظایف