خانم فرزانه باقری

پست سازمانی: کارشناس گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت و درمانی 
پست الکترونیک:
 fbagheri54[at]yahoo.com
شماره تماس: 31492213-035
ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15

شرح وظایف