خانم نجمه باقیان

پست سازمانی:کارشناس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت و مدیریت بیمارستانی
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی 
پست الکترونیک: n.baghian[at]yahoo.com
شماره تماس:31492223-035
ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه 7 الی15

شرح وظایف