شرکت های دانش بنیان، مهمترین زیر ساخت اقتصادی  

اولویت های تحقیقاتی در حوزه مدیریت توسعه فناوری سلامت

اولویت های پژوهشی سازمان ها در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

طرح های برون دانشگاهی در حوزه ارتباط صنعت و جامعه

مرکز رشد مدیریت توسعه فناوری سلامت و ارتباط با صنعت

توانمندی های دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

معرفی واحد مدیریت توسعه فناوری سلامت و ارتباط با صنعت

کتب و سایر منابع علمی

فایل های آموزشی فناوری و کارآفرینی

دوره/کارگاه توانمندسازی (با رویکرد کارآفرینی)

تفاهم نامه ها

آئین نامه

فرم ها

بازدیدهای علمی هدفمند (با رویکرد دانشگاه نسل سوم)

تماس با ما

لینک های مرتبط

اخبار

بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری

سامانه امور پژوهشی

کنفرانس ها

مراکز تحقیقاتی