احمد عسکری اشکذری

کارشناس تغذیه

سابقه خدمت18 سال

تلفن تماس:32724021داخلی 208

1- مطالعه و جمع اوري اطلاعات در مورد وضع تغذيه در اجتماعات وگروههاي مختلف يک شهرستان

2-مطالعه و ارزشيابي غذاها و خوراکي هاي بومي و محلي با توجه به عادات غذايي مردم

3- مطالعه کيفيت رشد و نمو افراد در جامعه و يا گروههاي خاص

4-نظارت بر کار و آموزش بهداشت مادر و کودک

5-شرکت در تنظيم برنامه هاي مربوط به آموزش تغذيه در سطح عمومي يا اختصاصي

6- تهيه و تدوين فرمولهاي خاص غذايي براي بيماران طبق دستور پزشک