ناصر زارع تقی آبادی

مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان اشکذر

سابقه خدمت :14 سال

تلفن تماس 32724021داخلی 220