طی این جلسه که با حضور نمایندگان تحصیلات تکمیلی و اساتید و جمعی از دانشجویان گروه مهندسی بهداشت محیط مورخ 1395/09/28در محل اتاق شورای دانشکده بهداشت برگزار گردید، گزارش مختصری از پایان نامه و عملکرد آقای نیکونهاد دانشجوی دکترای ورودی 1392 در 6 ماه اخیر سال جاری ارائه شد و مورد بحث و پرسش و پاسخ قرار گرفت. همچنین در پایان مقرر گردید به منظور بحث و تبادل نظر بیشتر، جلسه ای دیگر با حضور اساتید راهنما، مشاور و داوران برگزار گردد.