دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی بهداشت محیط

در موارد متعدد مشاهده شده است که برخی دانشجویان در هنگام نوشتن مقاله مستخرج از پایان نامه، پروژه و طرح تحقیقاتی از نوشتن نام افراد واجد شرایط (اساتید راهنما و مشاور، مجریان و همکاران طرح و ..) خودداری و نام افراد غیر مرتبط و مورد علاقه خود را اضافه می کنند. همچنین مشاهده شده که نام برخی از اساتید بدون اجازه از آنها در برخی مقالات نامربوط اضافه شده است.

به استحضار کلیه دانشجویان محترم می رساند که مطابق با آیین نامه اخلاق در پژوهش این کار از نظر اخلاقی درست نبوده و نوعی تخلف پژوهشی محسوب می شود. لذا، از این تاریخ تمامی مقالات چاپ شده توسط دانشجویان از این نظر در گروه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تخطی از آیین نامه فوق، فرد خاطی به کمیته اخلاق معرفی خواهد شد.

 

                                                             دکتر   مهدی مختاری

                                                    مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط