نام: مهندس علی ثوابی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر

سمت: مسئول فناوری اطلاعات و تولید محتوا دانشکده مجازی