دکتر پاکدامن

نام و نام­خانوادگی: دکتر محسن پاکدامن

پست سازمانی: معاون اجرایی دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد سلامت

شماره تماس:  31492194 (035)

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 16

پست الکترونیکی:

mpakdaman[at]ssu.ac.ir