دکترامین صالحی ابرقوئی

سمت در شورا: دبیر شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- تغذیه

شماره تماس: 31492229(035)

پست الکترونیکی: abargouei[at]ssu.ac.ir

دکتر مسعود میرزایی

دککتر مسعود میرزایی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی   

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشیار- اپیدمیولوژی

شماره تماس: 31492154(035)

پست الکترونیکی:mmirzaei[at]ssu.ac.ir 

دکتر سید سعید مظلومی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی         

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492184(035)

پست الکترونیکی:mazloomy[at]ssu.ac.ir

دکتر بهادر حاجی محمدی

دکتر بهادر حاجیمح

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی         

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- بهداشت و ایمنی مواد غذایی

شماره تماس: 31492156(035)

پست الکترونیکی: b.hajimohammadi[at]ssu.ac.ir

دکتر محسن پاکدامن

دکتر محسن پاکدامن

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی  

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار-  اقتصاد سلامت

شماره تماس: 31492194(035)

پست الکترونیکی:mpakdaman[at]ssu.ac.ir 

دکتر محمدجواد زارع سخویدی

دکتر محمد جواد زارع

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی         

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد یار - بهداشت حرفه ای

شماره تماس: 31492197(035)

پست الکترونیکی:mjzare[at]ssu.ac.ir

دکتر حسن مظفری خسروی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی          

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد- تغذیه

شماره تماس: 31492237(035)

پست الکترونیکی:h.mozaffari[at]ssu.ac.ir

دکتر علی اصغر ابراهیمی

دکتر اصغر ابراهیمی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی          

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- بهداشت محیط

شماره تماس: 31492273(035)

پست الکترونیکی:ebrahimi20007[at]ssu.ac.ir

دکتر محمد امین بهرامی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی          

رتبه علمی و رشته تحصیلی:   دانشیار-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس: 31492208(035)

پست الکترونیکی:bahrami_hmrc[at]ssu.ac.ir

 

سرکار خانم سهیلا بزم

سرکار خانم سهیلا بزم

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی         

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد-کتاب داری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس: 31492178(035)

پست الکترونیکی: soheila.bazm[at]gmail.com