دکتر میلاد شفیعی

دکتر میلاد شفیعی

سمت در شورا: دبیر شورای راهبردی سایت      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 31492222(035)

پست الکترونیکی: milad.shafii[at]ssu.ac.ir

دکترمحمد حسن احرام پوش

دکتر محمد حسن احرامپوش

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت    

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 31492101(035)

پست الکترونیکی: ehrampoush[at]ssu.ac.ir

دکتر بهادر حاجی محمدی

دکتر بهادر حاجی محمدی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- بهداشت و ایمنی مواد غذایی

شماره تماس: 31492156(035)

پست الکترونیکی: b.hajimohammadi[at]ssu.ac.ir

دکتر سید سعید مظلومی

دکتر سید سعید مظلومی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استاد - آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492184(035)

پست الکترونیکی:mazloomy[at]ssu.ac.ir

دکتر روح الله عسکری

دکتر روح اله عسکری

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 31492211(035)

پست الکترونیکی: r.askari[at]ssu.ac.ir

دکترمهدی مختاری

دکتر مهدی مختاری

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- بهداشت محیط

شماره تماس: 31492270(035)

پست الکترونیکی: mokhtari[at]ssu.ac.ir

دکترامین صالحی ابرقوئی

دکترامین صالحی ابرقوئی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار- تغذیه

شماره تماس: 31492229(035)

پست الکترونیکی: abargouei[at]ssu.ac.ir

دکترمحمد رضا خواجه امینیان

دکترمحمد رضا خواجه امینیان

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری- سلامت در بلایا

شماره تماس: 31492222(035)

پست الکترونیکی: khajehaminian[at]ssu.ac.ir

دکترابراهیم سلمانی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: استادیار - دکترای سلامت در حوادث و بلایا 

شماره تماس: 31492219(035)

پست الکترونیکی: salmani[at]ssu.ac.ir

مهندس حمید جعفری

مهندس حمید جعفری

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی- بهداشت محیط

شماره تماس: 31492042(035)

پست الکترونیکی: hamidjafari4950[at]ssu.ac.ir

مهندس مهدی میرفخرائی

مهندس مهدی میرفخرائی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- معماری      سیستم های کامپیوتری   

شماره تماس: 31492277(035)

پست الکترونیکی:  mirfakhraei[at]ssu.ac.ir

مهندس سید علی فاطمی

مهندس سید علی فاطمی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- مهندسی نرم افزار

شماره تماس: 31492277(035)

پست الکترونیکی: afatamy[at]yahoo.com

مهندس مهتاب تفضلی

مهندس مهتاب تفضلی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت      

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس: 31492053(035)

پست الکترونیکی:   mtafazoli24[at]gmail.com

سرکار خانم طاهره سلطانی

سرکار خانم طاهره سلطانی

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت       

رتبه علمی و رشته تحصیلی:  دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس: 31492215(035)

پست الکترونیکی: soltanitahere[at]ssu.ac.ir

سرکار خانم فرحناز خبیری

سرکار خانم فرحناز خبیری

سمت در شورا:   عضو شورای راهبردی سایت       

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492112(035)

پست الکترونیکی: farahnaz_khabiri[at]ssu.ac.ir

سرکار خانم فرخ لقا ثروت

سرکار خانم فرخ لقا ثروت

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت          

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- آموزش بهداشت

شماره تماس: 31492170(035)

پست الکترونیکی: researchfh[at]ssu.ac.ir

سرکار خانم فریبا روشن ضمیر

سمت در شورا: عضو شورای راهبردی سایت          

رتبه علمی و رشته تحصیلی: کارشناسی- بهداشت عمومی

شماره تماس: 31492225(035)

پست الکترونیکی: miss.roshanzamir[at]yahoo.com