این جلسه با ارائه مهندس رحیمه علیزاده و مهندس علی عبدالله نژاد دانشجویان دکترای بهداشت محیط و با هماهنگی گروه مهندسی بهداشت محیط مورخ 1395/10/26در محل اتاق کنفرانس دانشکده برگزار گردید. طی این جلسه که با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان این رشته مواجه شد، ضمن ارائه پاورپوینت با عناوین"تکنولوژیهای کاهش NOX و SO2 با غلظت بالا از گازهای خروجی "و " اکسیداسیون فتوکاتالیتی بنزن گازی توسط کاتالیستهای TiO2/zeolite تحت VUV، دانشجویان و اساتید موضوع را به چالش کشیدند. همچنین در پایان مقرر گردید یکشنبه پایانی هر ماه به صورت منظم ژورنال کلاب برگزار گردد.