دکتر عارفه دهقانی

پست سازمانی: عضو هیأت علمی گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آمار زیستی از دانشگاه پزشکی اصفهان

پست الکترونیک:   arefeh.dt[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03531492257

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

سرکارخانم عارفه دهقانی در نیمسال دوم98-97 با گروه اکولوژی واحد درسی ندارند.