دکتر محمد ملکوتیان

پست سازمانی: عضو هیأت علمی (مدعو) گروه اکولوژی انسانی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای  مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: m.malakootian@yahoo.com

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

 

Opens internal link in current windowطرح درس