خانم دکتر فهیمه دهقانی

-        پست سازمانی : مدرس گروه

-         مدرک تحصیلی : دکترای رشته روانشناسي

-        پست الکترونیک : f.dehghani[at]yazd.ac.ir

Initiates file download-        رزومه

Initiates file download-        طرح درس

_Initiates file download  برنامه هفتگی :