اعضای گروه

drshabani

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود شبانی

مدرک: متخصص رادیوتراپی

مرتبه علمی:  استادیار

رزومه

پست الکترونیک: shabanimasood@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید کاظم رضوی

مدرک: متخصص پزشکی هسته ای

مرتبه علمی:  استادیار

رزومه

پست الکترونیک:razavi822@gmail.com

نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل نیک فرجام

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک:  nickfarjam6262@gmail.com

نام و نام خانوادگی: دکتر حسنعلی واحدیان

مدرک:  فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک: drvahedian@ssu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید کاظم رضوی

مدرک: متخصص پزشکی هسته ای

مرتبه علمی:  استادیار

رزومه

پست الکترونیک:razavi822@gmail.com