نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل نیک فرجام

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار


Initiates file downloadرزومه

پست الکترونیک:  nickfarjam6262@gmail.com

نام و نام خانوادگی: دکتر علی اصغر پرچ

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار


رزومه

پست الکترونیک: aliparach@gmail.com

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود شبانی

مدرک: متخصص رادیوتراپی

مرتبه علمی:  استادیار

رزومه

پست الکترونیک:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید کاظم رضوی

مدرک: متخصص پزشکی هسته ای

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک:  razavi822@gmail.com

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین زارع

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک: mh_zare@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: دکتر نیما حمزیان

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-