برنامه سمینار نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 94-93

برنامه ژورنال کلاب نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1394-1393

برنامه زمان بندی ژورنال کلاب  گروه پرستاری(6 ماهه دوم سال 1393)

تاریخ

ایام هفته

ساعت

ارائه دهنده

موضوع

دانشجو

استاد راهنما

29/7/1393

سه شنبه

13-12

سمانه جوادی

دکتر فرنیا

سرما درمانی

20/8/1393

سه شنبه

13-12

اکوان پایمرد

دکتر جوادی

ساکشن لوله تراشه

18/9/1393

سه شنبه

13-12

سمانه میرزایی

دکتر جوادی

سرمادرمانی

16/10/1393

سه شنبه

13-12

عادل افتخاری

دکتر نصیریانی

ورزش و پاهای بی قرار بیماران کلیوی

30/10/1393

سه شنبه

13-12

نعیمه باغشاهی

دکتر فرنیا

شادکامی بیماران همودیالیز

14/11/1393

سه شنبه

13-12

مهدی شفیع زاده

دکتر فرنیا

خودمراقبتی در پیوند کلیه

28/11/1393

سه شنبه

13-12

رضا ایزدپناه

دکتر واعظی

تاثیرBLS بر کارایی پرسنل آتشنشان

12/12/1393

سه شنبه

13-12

سکینه پاریزی

دکتر واعظی

استنشاق اسانس نعنا و بیماران قلبی

test