درابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی به جناب آقای دکتر جعفری بعنوان نماینده دبیرخانه معاونت اجتماعی دانشکده، از حضور در جلسه ای که برای دانشجویان مقاطع مختلف مهندسی بهداشت محیط و مدیریت پسماند برگزار شد، قدرانی گردید. عنوان جلسه در رابطه با ارائه موضوعات و مشکلات حیطه بهداشت محیط و محیط زیست استان بود. ایشان با ارائه آمار و اطلاعات در حیطه های مختلف در سطح استان موارد مورد چالش را بیان نمودند. در پایان موضوعات زیر جهت انجام پروژه های تحقیقاتی ارائه گردید.

-         سالمندان و حمایت اجتماعی

-         ارائه عادلانه خدمات سلامت

-         توزیع عادلانه درآمد و امنیت اقتصادی

-         محیط های سالم