• نام ونام خانوادگی: سیده یاسمین نبی پور

سمت:کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی وانتقال خون

ساعت و محل حضور: شنبه تا چهارشنبه 7:15 تا 15 ،دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس:36240691 داخلی 2146

  • نام و نام خانوادگی: مهین غفورزاده

سمت: کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

ساعت ومحل حضور:شنبه تا چهارشنبه 7:15 تا 15 ،دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس:36240691 داخلی 2146

  • نام ونام خانوادگی:نسترن آذرطوس

سمت: کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی

ساعت ومحل حضور:شنبه تا چهارشنبه 7:15 تا15 ،دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس:36240691 داخلی 2146

  • نام ونام خانوادگی:فاطمه زارع

سمت:کارشناس آزمایشگاه ایمونولوژی

ساعت ومحل حضور: شنبه تا چهارشنبه7:15 تا 15 ،دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 36240691 داخلی 2076

  • نام و نام خانوادگی:

سمت:کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی و پاتولوژی

ساعت ومحل حضور:شنبه تا چهارشنبه7:15 تا 15 ،دانشکده پیراپزشکی

شماره تماس: 36240691 داخلی 2155

 

 

آزمایشگاه هماتولوژی و انتقال خون

در این آزمایشگاه 20 دانشجو به طور همزمان می توانند آموزش ببیند.

آقای دکتر حکمتی مقدم،آقای رازی،آقای ذوالمفاخر از جمله مدرسین این آزمایشگاه هستند وکارشناس مربوطه خانم نبی پور می باشد..

هماتو

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی

ظرفیت این آزمایشگاه 20 نفر در واحد زمان است.

آقای دکتر فتاحی ،آقای دکتر انوری، خانم دکتر اسلامی، آقای دکتر جعفری، آقای عزیزیاز جمله مدرسین این آزمایشگاه هستند 

وکارشناس مربوطه خانم غفورزاده میباشد

انگل

آزمایشگاه ایمونولوژی

در این آزمایشگاه 20 نفر به طور همزمان میتوانند آموزش ببیند.

آقای دکتر هادی ،آقای میرغنی زاده،آقای دکتر صمدی، آقای دکتر طهوری ازجمله مدرسین این آزمایشگاه هستند.

وکارشناس مربوطه خانم زارع می باشد.

ایمونولوژی

آزمایشگاه باکتری شناسی

 این آزمایشگاه قابلیت آموزش به40 دانشجو را به طور همزمان دارد.

خانم دکتر زندی ،خانم دکتر ساده وآقای دکتر فتاحی از جمله مدرسین این آزمایشگاه هستند.

وکارشناسان مربوطه خانم صادقی وخانم آذرطوس می باشند.

میکروبشناسی

آزمایشگاه بیوشیمی

ظرفیت این بخش 30 دانشجو در واحد زمان است.

مدرسین این بخش :آقای دکتر جلالی ،آقای دکتر محیطی و خانم پارساییان

کارشناس مربوطه:خانم سالاری مقدم

بیوشیمی

آزمایشگاه آسیب شناسی و بافت شناسی

این آزمایشگاه دارای ظرفیت 30 دانشجو در واحد زمان است.

خانم یادگاری از مدرسین این بخش است.

خانم سالاری مقدم کارشناس مربوطه می باشد.

بافت شناسی

آزمایشگاه نانو تکنولوژی

تربیت نیروی متخصص در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه زیست فناوری پزشکی

آزمایشگاه نانو تکنولوژی

آزمایشگاه فیزیک

ظرفیت کاری این آزمایشگاه30  نفر در واحد زمان است.

مدرسین این بخش:آقای دکتر بوذرجومهری،آقای ملک یزدی،آقای مستعار

کارشناس مربوطه :خانم لبافیان

 

فیزیک