نام و نام خانوادگی :  دکتر حمید رضا جمشیدی

سمت :    مدیر گروه

پست الکترونیک :hrz.jamshidi@gmail.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید