نام و نام خانوادگی :  دکتر حمید رضا جمشیدی

سمت :    مدیر گروه

پست الکترونیک :hrz.jamshidi@gmail.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد حسین مصدق

سمت :    عضو هیات علمی

پست الکترونیک :mosadegh@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر فاطمه توکلی

سمت :    عضو هیات علمی

پست الکترونیک :tavakoli_f@razi.tums.ac.ir

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید