دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده اند.

توسعه کیفی، تفکر، مطالعه ، تحقیق، هدایتگری، برنامه ریزی و پایش اثربخشی برنامه های آموزشی از اهداف مراکز توسعه آموزش است که از طریق مشارکت وسیع دفاتر توسعه تحقق می یابد.با توجه به اینکه امور آموزشی در دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه عموما توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می شوند و از آنجا که معاونین آموزشی به دلیل درگیری در امور جاری آموزش وقت کافی جهت تحول، تغییر ،تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش را ندارند انتظار می رود که از دفاتر توسعه به عنوان بازوی توسعه حمایت نمایند. مسلما تصور اینکه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه با تشکیلات محدود به تنهایی بتواند به امور کیفی آموزش دانشگاه بپردازد، تصوری بسیار سطحی است در حالی که مراکز توسعه به منظور نهادینه کردن امر توسعه کیفی در دانشگاه نقش تسهیل کننده را به عهده دارند.

1.      برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی ، طرح دوره ، طرح درس )

2.      همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی 

3.      مشارکت در هدایت ، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

4.      ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

5.      مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

6.       ارائه مشاوره  و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش (انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری مهارتهای ارتباطی نیاز سنجی آموزشی و....)

7.      مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها

8.      تقویت وتجهیز کتابخانه دانشکده و دفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

9.      برقراری ارتباط مستمر بادانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد.

1.      ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان

2.      برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی

3.      نیازسنجی وسیاستگزاری آموزش اعضای هیئت علمی

4.      هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

5.      جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

حيطه برنامه ريزي آموزشی

حيطه توانمندسازي اعضاء هيات علمي

حيطه ارزشيابي

حیطه پژوهش در آموزش

حيطه نوآوری در آموزش